O NÁS


Tento portál bol vytvorený na podporu podnikateľského prostredia, ktoré v súčasnosti trpí zlou platobnou disciplínou. Portál NAVRHnaKONKURZ.sk je výborným pomocníkom pre veriteľov, ktorí si tu môžu zverejňovať svojich dlžníkov z obchodnoprávneho vzťahu a efektívne s nimi komunikovať prostredníctvom jednoduchého a prehľadného systému, ale aj pre tých, čo si chcú len v registri dlžníkov - podnikateľov preveriť platobnú morálku svojich obchodných partnerov. Dňa 1.1.2012 nadobudla účinnosť novela zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá prináša zmeny v zabezpečení lepšej vymožiteľnosti práv veriteľov a na druhej strane v oslabení práv dlžníkov pri vyhlásení konkurzu na ich firmu. V dôsledku týchto zmien sa v najbližších rokoch očakáva prečistenie trhu od insolventných firiem a od jednotlivcov, ktorí svojim nekalým konaním oslabujú svojich obchodných partnerov.

PREČO SA REGISTROVAŤ?

• AŽ 38% ÚSPEŠNOSŤ PRI VYMÁHANÍ POHĽADÁVOK DO JEDNÉHO TÝŽDŇA OD ZVEREJNENIA !!!
• Veriteľ zverejnením svojich dlžníkov v registri a využitím inkasných služieb portálu získava silné páky, ako vymôcť svoje pohľadávky.

• Zápisom dlžníkov do registra pomôžete prečistiť trh od firiem so zlou platobnou disciplínou a nekalými praktikami podnikania.

• Zverejnenie dlžníka zhoršuje jeho pozíciu u dodávateľov a povesť u obchodných partnerov a tým spôsobuje na neho nátlak, aby plnil svoj záväzok.

• Systém portálu NAVRHnaKONKURZ.sk Vám umožní vyhľadať ďalšieho veriteľa, tým sa zvyšuje šanca na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Vášho dlžníka.

• Medzi poskytované služby pre registrovaného veriteľa patrí aj zabezpečenie vymáhania pohľadávok súdnou cestou či zabezpečenie vykonania dobrovoľnej dražby za bezkonkurenčné ceny.

• Jedinečný spôsob komunikácie medzi veriteľmi a dlžníkmi formou automatických upomienok (predžalobná výzva, možnosť zaslať dlžníkovi na podpis uznanie dlhu a dohodu o splátkach) a e-mailových oznamov. Oznam z portálu NAVRHnaKONKURZ.sk zaslaný dlžníkovi, že bol zaradený do registra dlžníkov, zvyšuje šancu, že svoj záväzok pod hrozbou straty dobrého mena v krátkej dobe uhradí. (náhľad na znenie e-mailu)

• Zabezpečíme Vám cenovo výhodnú pomoc
• pri vypracovaní návrhu na vyhlásenie konkurzu
• pri súdnom vymáhaní pohľadávok, resp. pri exekučnom konaní
• pri realizácií záložného práva predajom zálohu prostredníctvom dobrovoľnej dražby

•Možnosť odpredať pohľadávku prostredníctvom Burzy pohľadávok
• Toto všetko získate za ročný registračný poplatok 120 EUR bez DPH / rok.

PREČO JE SLUŽBA SPOPLATNENÁ ?

• Portál spravuje vyškolený personál, ktorý sa stará o administráciu celého systému a zároveň rieši jednotlivé reklamácie.
• Spoplatnenie registrácie a úhrada registračného poplatku výlučne z účtu registrovaného používateľa pomáha riadne identifikovať registrovaného užívateľa a odrádza nerozvážnych jedincov a špekulantov od klamlivých zápisov do registra dlžníkov.
Čím skôr je pohľadávka po lehote splatnosti riešená, tým väčšia je pravdepodobnosť jej úspešného vysporiadania.
Včas neuhradené pohľadávky znamenajú VŽDY problém. Z dlhodobých štatistík vyplýva, že:

• pohľadávky do 1 mesiaca po lehote splatnosti sú vymožiteľné s úspešnosťou cca 90%
• pohľadávky po 6 mesiacoch je možné vymôcť úspešne v cca 60% prípadov
• z pohľadávok, ktoré sú 12 mesiacov po splatnosti je možné vymôcť len cca 25%


Prevádzkovateľ portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk - kontakt, zmluvné podmienky

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk