Realizácia záložného práva predajom zálohu na dobrovoľnej dražbe

V prípade, ak sa nenájde ďalší veriteľ, ktorý eviduje voči Vášmu dlžníkovi pohľadávku, ktorá je viac ako 30 dní po splatnosti alebo nie je možné predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka (dlžník má finančné prostriedky k dispozícii, má majetok ale odmieta uhrádzať niektoré finančné záväzky, pretože ich neuznáva alebo ich odmieta uhradiť z iných dôvodov), resp. nemáte k dispozícii alebo nie ste ochotný uhradiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659, 70 eur alebo je Vaša pohľadávka dokonca nižšia ako daný preddavok a máte svoju pohľadávku voči Vášmu dlžníkovi zabezpečenú záložným právom, je možné realizovať (vykonať) záložné právo predajom založenej veci na dobrovoľnej dražbe.

Dobrovoľné dražby predstavujú rýchly, efektívny a transparentný spôsob speňaženia majetku na návrh vlastníka tohto majetku alebo jeho záložného veriteľa. Dražbou je možné dosiahnuť čo najväčšiu možnú mieru speňaženia majetku. Dražby sa vykonávajú ohľadom predaja
    · hnuteľných vecí (automobily, technológie, umelecké predmety a pod.)
    · nehnuteľných vecí (byty, pozemky, rodinné domy)
    · podnikov (ale aj jeho časti alebo organizačné zložky)
    · pohľadávok a iných majetkových práv
Dobrovoľná dražba je najideálnejší spôsob realizácie záložného práva, preto ju veľmi často využívajú veritelia pri vymáhaní svojich splatných pohľadávok. Je potrebné zdôrazniť, že náklady vzniknuté v procese dražby, sú príslušenstvom pohľadávky, hradia sa z výťažku dražby a preto nezaťažujú záložného veriteľa.

PREČO SA REGISTROVAŤ

• Zápisom dlžníkov do registra pomôžete prečistiť trh od firiem so zlou platobnou disciplínou a nekalými praktikami podnikania.

• Zverejnenie dlžníka zhoršuje jeho pozíciu u dodávateľov a povesť u obchodných partnerov a tým spôsobuje na neho nátlak, aby plnil svoj záväzok

• Jedinečný spôsob komunikácie medzi veriteľmi a dlžníkmi formou upomienok (predžalobná výzva, možnosť zaslať dlžníkovi na podpis uznanie dlhu a dohodu o splátkach) a e-mailových oznamov. Oznam z portálu NAVRHnaKONKURZ.sk zaslaný dlžníkovi, že bol zaradený do registra dlžníkov, zvyšuje šancu, že svoj záväzok pod hrozbou straty dobrého mena v krátkej dobe uhradí. (náhľad na znenie e-mailu)

• Systém portálu NAVRHnaKONKURZ.sk Vám umožní vyhľadať ďalšieho veriteľa toho istého dlžníka, tým sa zvyšuje šanca na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Vášho dlžníka.

• Zabezpečíme Vám cenovo výhodnú pomoc

• Možnosť odpredať pohľadávku prostredníctvom Burzy pohľadávok

• Toto všetko získate za poplatok 120 EUR/rok bez DPH

PREČO JE SLUŽBA SPOPLATNENÁ ?

• Portál spravuje vyškolený personál, ktorý sa stará o administráciu celého systému a zároveň rieši jednotlivé reklamácie.

• Spoplatnenie registrácie a úhrada registračného poplatku výlučne z účtu registrovaného používateľa pomáha riadne identifikovať registrovaného užívateľa a odrádza nerozvážnych jedincov a špekulantov od klamlivých zápisov do registra dlžníkov.
Prevádzkovateľ portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk - kontakt, zmluvné podmienky

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk