Návrh na vydanie platobného rozkazu, resp. návrh na vykonanie exekúcie

V prípade, ak sa nenájde ďalší veriteľ, ktorý eviduje voči Vášmu dlžníkovi pohľadávku, ktorá je viac ako 30 dní po splatnosti alebo nie je možné predpokladať platobnú neschopnosť dlžníka (dlžník má finančné prostriedky k dispozícii, má majetok ale odmieta uhrádzať niektoré finančné záväzky, pretože ich neuznáva alebo ich odmieta uhradiť z iných dôvodov), resp. nemáte k dispozícii alebo nie ste ochotný uhradiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 659, 70 eur alebo je Vaša pohľadávka dokonca nižšia ako daný preddavok a doteraz nemáte k dispozícii právoplatné rozhodnutie súdu, je možné podať návrh na súd, aby dlžník svoj dlh uhradil (návrh na vydanie platobného rozkazu). V prípade, ak dlžník napriek právoplatnému a vykonateľnému rozhodutiu súdu, dlh neuhradí, je možné podať návrh na vykonanie exekúcie.

Ak sa rozhodnete podať na svojho dlžníka návrh na vydanie platobného rozkazu, prostredníctvom našej služby Vám bude vypracovaný takýto návrh ako aj poskytované zastupovanie na súde až do právoplatného skončenia veci, resp. podania návrhu na exekúciu za paušálnu sumu v prípade výšky pohľadávky:
  - do 165,97 eur - za odmenu 20,- eur
  - nad 165,97- eur do 665,- eur – za odmenu 40,- eur
  - nad 665,- eur do 3.000,- eur – za odmenu 60,- eur
  - nad 3.000 eur do 4.000,- eur – za odmenu 100,- eur
  - nad 4.000 eur do 5.500,- eur – za odmenu 150,- eur
  - nad 5.500 eur do 6.650,- eur – za odmenu 200,- eur
  - nad 6.650,- eur do 10.000,- eur - za odmenu 300,- eur
  - nad 10.000,- eur do 15.000,- eur - za odmenu 400,- eur
  - nad 15.000,- eur do 20.000,- eur – za odmenu 500,- eur
  - nad 20.000,- eur do 33.200,- eur – za odmenu 600,- eur
  - nad 33.200,- eur – za odmenu 1.000,- eur, plus 10,- eur za každých 3.500,- eur nad sumu 33.193,92 eur
pričom v prípade prisúdenia náhrady trov právneho zastúpenia, pripadne táto náhrada advokátovi, ktorý Vás bude zastupovať v danom konaní, t.j. advokát si bude nárokovať zaplatenie svojej odmeny priamo od Vášho dlžníka.


Pritom § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. - § 10 určuje základnú sadzbu tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby z tarifnej hodnoty nasledovne (pritom v danej veci sa jedná minimálne o 2 úkony právnej pomoci a je potrebné za každý úkon pripočítať aj paušál):
do 165, 97 eura 16, 60 eura,
nad 165, 97 eura do 663, 88 eura 16, 60 eura
+ 1, 66 eura
za každých aj začatých 33, 19 eura
prevyšujúcich sumu 165, 97eura,
nad 663, 88 eura do 6 638, 78 eura 41, 49 eura
+ 9, 96 eura
za každých aj začatých 331, 94 eura
prevyšujúcich sumu 663, 88 eura,
nad 6 638, 78 eura do 33 193, 92 eura 220, 74 eura
+ 16, 60 eura
za každých aj začatých 1 659, 70 eura
prevyšujúcich sumu 6 638, 78 eura,
nad 33 193, 92 eura 486, 29 eura
+ 6, 64 eura
za každých aj začatých 3 319, 39 eura
prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura.


Po podaní návrhu budete povinný zaplatiť súdny poplatok vo výške 6% z vymáhanej sumy a prípadné ďalšie náklady (napr. cestovné, náhrada za stratu času), ktorých zaplatenia spolu s úrokmi z omeškania a náhradou trov konania sa budete domáhať predmetným návrhom na súd, t.j. dlžník Vám bude povinný zaplatiť okrem istiny aj úroky z omeškania a nahradiť zaplatený súdny poplatok a ostatné náklady. Súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie je vždy 16,50 eur, ktorého zaplatenia sa budete rovnako domáhať v podanom návrhu na začatie exekúcie.

PREČO SA REGISTROVAŤ

• Zápisom dlžníkov do registra pomôžete prečistiť trh od firiem so zlou platobnou disciplínou a nekalými praktikami podnikania.

• Zverejnenie dlžníka zhoršuje jeho pozíciu u dodávateľov a povesť u obchodných partnerov a tým spôsobuje na neho nátlak, aby plnil svoj záväzok

• Jedinečný spôsob komunikácie medzi veriteľmi a dlžníkmi formou upomienok (predžalobná výzva, možnosť zaslať dlžníkovi na podpis uznanie dlhu a dohodu o splátkach) a e-mailových oznamov. Oznam z portálu NAVRHnaKONKURZ.sk zaslaný dlžníkovi, že bol zaradený do registra dlžníkov, zvyšuje šancu, že svoj záväzok pod hrozbou straty dobrého mena v krátkej dobe uhradí. (náhľad na znenie e-mailu)

• Systém portálu NAVRHnaKONKURZ.sk Vám umožní vyhľadať ďalšieho veriteľa toho istého dlžníka, tým sa zvyšuje šanca na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Vášho dlžníka.

• Zabezpečíme Vám cenovo výhodnú pomoc

• Možnosť odpredať pohľadávku prostredníctvom Burzy pohľadávok

• Toto všetko získate za poplatok 120 EUR/rok bez DPH

PREČO JE SLUŽBA SPOPLATNENÁ ?

• Portál spravuje vyškolený personál, ktorý sa stará o administráciu celého systému a zároveň rieši jednotlivé reklamácie.

• Spoplatnenie registrácie a úhrada registračného poplatku výlučne z účtu registrovaného používateľa pomáha riadne identifikovať registrovaného užívateľa a odrádza nerozvážnych jedincov a špekulantov od klamlivých zápisov do registra dlžníkov.
Prevádzkovateľ portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk - kontakt, zmluvné podmienky

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk