Návrh na vyhlásenie konkurzu

V prípade, ak sa nájdu aspoň dvaja veritelia toho istého dlžníka, ktorí evidujú voči danému dlžníkovi pohľadávku, ktorá je viac ako 30 dní po splatnosti a ak apoň jeden veriteľ písomne vyzval dlžníka na zaplatenie , je možné podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

Veriteľ je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak môže odôvodnene predpokladať platobnú neschopnosť svojho dlžníka. Platobnú neschopnosť dlžníka možno odôvodnene predpokladať vtedy, ak je dlžník viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie.

K návrhu je veriteľ povinný pripojiť listiny, ktoré dokladajú jeho pohľadávku označenú v návrhu. Navrhovateľ pohľadávku doloží:
    a)písomným uznaním dlžníka s úradne overeným podpisom dlžníka,
    b)vykonateľným rozhodnutím alebo iným podkladom, na základe ktorého možno nariadiť výkon rozhodnutia alebo vykonať exekúciu,
    c)potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh voči právnickej osobe,


Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu. Podľa ust. § 7 vykonávacej vyhlášky k zákonu o konkurze a reštrukturalizácii (č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov) je preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok fyzickej osoby je 663, 88 eur a na majetok právnickej osoby je 1 659, 70 eur.

Ak sa rozhodnete podať na svojho dlžníka návrh na vyhlásenie konkurzu, prostredníctvom našej služby Vám bude vypracovaný takýto návrh za paušálnu sumu 200,- eur bez ohľadu na výšku Vašej pohľadávky.

Pritom § 10 vyhlášky č. 655/2004 Z.z. - § 10 určuje základnú sadzbu tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby z tarifnej hodnoty nasledovne (pritom v danej veci sa jedná o 2 úkony právnej pomoci a je potrebné pripočítať aj paušál):

nad 663, 88 eura do 6 638, 78 eura 41, 49 eura
+ 9, 96 eura
za každých aj začatých 331, 94 eura
prevyšujúcich sumu 663, 88 eura,
nad 6 638, 78 eura do 33 193, 92 eura 220, 74 eura
+ 16, 60 eura
za každých aj začatých 1 659, 70 eura
prevyšujúcich sumu 6 638, 78 eura,
nad 33 193, 92 eura 486, 29 eura
+ 6, 64 eura
za každých aj začatých 3 319, 39 eura
prevyšujúcich sumu 33 193, 92 eura.


PREČO SA REGISTROVAŤ

• Zápisom dlžníkov do registra pomôžete prečistiť trh od firiem so zlou platobnou disciplínou a nekalými praktikami podnikania.

• Zverejnenie dlžníka zhoršuje jeho pozíciu u dodávateľov a povesť u obchodných partnerov a tým spôsobuje na neho nátlak, aby plnil svoj záväzok

• Jedinečný spôsob komunikácie medzi veriteľmi a dlžníkmi formou upomienok (predžalobná výzva, možnosť zaslať dlžníkovi na podpis uznanie dlhu a dohodu o splátkach) a e-mailových oznamov. Oznam z portálu NAVRHnaKONKURZ.sk zaslaný dlžníkovi, že bol zaradený do registra dlžníkov, zvyšuje šancu, že svoj záväzok pod hrozbou straty dobrého mena v krátkej dobe uhradí. (náhľad na znenie e-mailu)

• Systém portálu NAVRHnaKONKURZ.sk Vám umožní vyhľadať ďalšieho veriteľa toho istého dlžníka, tým sa zvyšuje šanca na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Vášho dlžníka.

• Zabezpečíme Vám cenovo výhodnú pomoc

• Možnosť odpredať pohľadávku prostredníctvom Burzy pohľadávok

• Toto všetko získate za poplatok 120 EUR/rok bez DPH

PREČO JE SLUŽBA SPOPLATNENÁ ?

• Portál spravuje vyškolený personál, ktorý sa stará o administráciu celého systému a zároveň rieši jednotlivé reklamácie.

• Spoplatnenie registrácie a úhrada registračného poplatku výlučne z účtu registrovaného používateľa pomáha riadne identifikovať registrovaného užívateľa a odrádza nerozvážnych jedincov a špekulantov od klamlivých zápisov do registra dlžníkov.
Prevádzkovateľ portálu www.NAVRHnaKONKURZ.sk - kontakt, zmluvné podmienky

© 2011-2012 www.navrhnakonkurz.sk